1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu „Nowy Fiat 500" (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem") jest ITCON GROUP sp.z o.o. wpisana do KRS pod numerem 0000644587 z siedzibą w Jarocinie, ul. Karola Marcinkowskiego 7/2, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".


 

Konkurs będzie prowadzony od dnia 1. grudnia 2017 od godziny 8.00 do dnia 1. kwietnia 2018 do godziny 20.00.

 

W konkursie biorą udział wyłącznie kobiety, które w czasie trwania Konkursu założą nowe konto i uzupełnią profil o co najmniej jedną, publiczną, ciekawą, autentyczną fotografię oraz tekstu "o sobie" i swoim hobby. Osoby, których konta nie spełniają powyższych warunków nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

2. Uczestnictwo w konkursie

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Organizatorem.

 

Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zapewniającym jednakowe traktowanie wszystkich Uczestników Konkursu.

 

3. Zwycięzca i nagroda

 

W ramach Konkursu Uczestnik może wygrać nowy samochód „FIAT 500".

 

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora konkursu. Podstawą kwalifikacji do Konkursu jest data rejestracji profilu na stronie internetowej www.randkazmilionerem.pl oraz aktywne jego użytkowanie.

 

Po zakończeniu konkursu na stronie internetowej www.randkazmilionerem.pl zostanie ogłoszony zwycięzca. Zwycięzca będzie uprawniony do odebrania nagrody, o której mowa powyżej.

 

Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody. Wartość nagrody wynosi ok. 54 400,00 złotych.

 

Zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody. 


 

Przed wydaniem zwyciężcy nagrody, z której wydaniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od zwycięzcy równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, w wysokości 10 procent ich wartości, jeżeli przepisy prawa tak nakazują. 


 

W terminie do 21 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zakończony został konkurs,  do godz. 20.00, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty wewnętrznej portalu, celem poinformowania Uczestnika o miejscu wydania nagrody. 

 

Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie dowodu tożsamości i wykazanie, że konto na portalu randkazmilionerem.pl jest kontem należącym do Uczestnika, w sposób wskazany przez Organizatora.


 

W przypadku, gdy zwyciężca nie odbierze Nagrody w określonym przez Organizatora terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

 

Za kontakt ze zwycięzcą, wydanie Nagrody w Konkursie, oraz odprowadzenie podatku od nagród na konto urzędu skarbowego Organizatora odpowiada wyłącznie Organizator. 

 

4. Postanowienia końcowe

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach internetowych , jak również za przypadki zakładania kont przez osoby nieuprawnione. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub regulaminem serwisu. 

 

Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności przebiegu Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w terminie do dnia 6 stycznia 2017r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej listem poleconym - decyduje data nadania w urzędzie pocztowym, na adres ITcon group sp.z o.o. 63-200 Jarocin, ul. Karola Marcinkowskiego 7/2. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje o jej rozstrzygnięciu w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. 


 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwę konta na portalu www.randkazmilionerem.pl, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego powyżej, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w reklamacji adres. 


 

Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w Konkursie dla celów zarobkowych. 


 

Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.randkazmilionerem.pl/konkurs Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników konkursu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.randkazmilionerem.pl, a także dostępny będzie w siedzibie ITcon group sp.z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Karola Marcinkowskiego 7/2