1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu „Zdobądź iPhone’a 8" (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem") jest ITCON GROUP sp.z o.o. wpisana do KRS pod numerem 0000644587 z siedzibą w Jarocinie, ul. Karola Marcinkowskiego 7/2, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem".


 

Konkurs będzie prowadzony od dnia 1. grudnia 2017 od godziny 8.00 do dnia 1. kwietnia 2018 do godziny 20.00.

 

W konkursie biorą udział wyłącznie kobiety, które w czasie trwania Konkursu założą nowe konto i uzupełnią profil o co najmniej jedną, publiczną, ciekawą, autentyczną fotografię oraz tekstu "o sobie" i swoim hobby. Osoby, których konta nie spełniają powyższych warunków nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

2. Uczestnictwo w konkursie

 

Uczestniczką Konkursu może być osoba fizyczna płci żeńskiej, która najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Organizatorem.

 

Przystępując do udziału w Konkursie Uczestniczki wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zapewniającym jednakowe traktowanie wszystkich Uczestników Konkursu.

 

3. Zwycięzca i nagroda

 

W ramach Konkursu Uczestniczka może wygrać jeden z ośmiu nowych, oryginalnych telefonów multimedialnych „iPhone 8” 32GB w kolorze "różowe złoto".

 

Zwyciężczyni zostanie wyłoniona przez Organizatora konkursu, na podstawie oceny opisu profilu i autentyczności zdjęć profilowych.

 

Po zakończeniu konkursu na stronie internetowej www.randkazmilionerem.pl zostanie ogłoszona zwyciężczyni. Zwyciężczyni będzie uprawniona do odebrania nagrody, o której mowa powyżej.

 

Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody. Wartość nagrody wynosi ok. 3 349,00 złotych.

 

Zwyciężczyni jest uprawniona do otrzymania tylko jednej nagrody. 


 

Przed wydaniem zwyciężczyni nagrody, z której wydaniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od zwycięzcy równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, w wysokości 10 procent ich wartości, jeżeli przepisy prawa tak nakazują. 


 

W terminie do 21 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zakończony został konkurs,  do godz. 20.00, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem poczty elektronicznej poczty wewnetrznej portalu, celem poinformowania Uczestniczki o miejscu wydania nagrody. 

 

Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie dowodu tożsamości i wykazanie, że konto na portalu randkazmilionerem.pl jest kontem należącym do Uczestniczki, w sposób wskazany przez Organizatora.


 

W przypadku, gdy zwyciężczyni nie odbierze Nagrody w określonym przez Organizatora terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

 

Za kontakt ze zwycięzcą, wydanie Nagrody w Konkursie, oraz odprowadzenie podatku od nagród na konto urzędu skarbowego Organizatora odpowiada wyłącznie Organizator. 

 

4. Postanowienia końcowe

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach internetowych , jak również za przypadki zakładania kont przez osoby nieuprawnione. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie trwania Konkursu uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. 

 

Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności przebiegu Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w terminie do dnia 6 stycznia 2017r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej listem poleconym - decyduje data nadania w urzędzie pocztowym, na adres ITcon group sp.z o.o. 63-200 Jarocin, ul. Karola Marcinkowskiego 7/2. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje o jej rozstrzygnięciu w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. 


 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwę konta na portalu www.randkazmilionerem.pl, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego powyżej, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w reklamacji adres. 


 

Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie wykorzystywać udziału w Konkursie dla celów zarobkowych. 


 

Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.randkazmilionerem.pl/konkurs Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników konkursu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.randkazmilionerem.pl, a także dostępny będzie w siedzibie ITcon group sp.z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Karola Marcinkowskiego 7/2